Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής δήλωσης τετραγωνικών ακίνητων και τυχόν μεταβολών για το τέλος ακίνητης περιουσίας και τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού

Μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί εκ των κατοίκων του Δήμου μας δηλώνουν άγνοια των διατάξεων του Ν.2130/23-04-1993 (Φ.Ε.Κ. Α’) και του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 που αφορούν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και τα Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, τα οποία εισπράττονται από τον οικείο Δήμο είτε μέσω του λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (πχ ΔΕΗ) για τα ηλεκτροδοτούμενα, είτε από το Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την αριθ.:254/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  περί Καθορισμού τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
  2. Την αριθ.: 230/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ για το 2019.  
  3. Την αριθ.: 227/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2019.  
  4. Την εφαρμογή δηλώσεων  κτηματολογίου στην ευρύτερη περιοχή του  Δήμου μας και τυχόν τροποποιήσεις-διαφορές (χρήσεων, τετραγωνικών μέτρων κ.α.) των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων τις οποίες οφείλουν να δηλώσουν και στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου μας,
  5. Το γεγονός ότι το ΤΑΠ επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
  6. Το γεγονός ότι στη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων, ναπροβούν σε δήλωση των ακινήτων τους ήδη από το 1993 και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.
  7. Το γεγονός ότι για τα επόμενα  έτη υποβάλλεται δήλωση μεταβολής τετραγωνικών εντός διμήνου (άρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2130/93) μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης

κρίθηκε σκόπιμο –για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση- να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται:

α. τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους  1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους

β. τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προς του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω από 2000 κατοίκους

γ.  Και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (οικόπεδα, αποθήκες &  κτίσματα πάσης φύσεως αποπερατωμένα) οφείλουν να δηλώνονται στο Δήμο, διότι υπόκεινται σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π).

Μετά την πάροδο της επταετίας (7ετίας) από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, κάθε ακίνητο (αποπερατωμένο) υποχρεούται σε καταβολή Τ.Α.Π. Εάν μετά την πάροδο της επταετίας (7ετίας) η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί και τα κτίσματα παραμένουν ημιτελή  στο ΤΑΠ εξακολουθεί να υπόκειται μόνο το οικόπεδο.

Για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού:

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του κωδικοποιημένου ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.

Οι ρυθμίσεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5,17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ.12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 και 27 παρ.4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ.3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ.14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, μαζί με τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

Όπως προκύπτει σαφώς από το νόμο και όπως παγίως δέχεται η νομολογία (ΣτΕ 2185/2012 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΘΠΔΔ 2010 σελ.298, ΣτΕ 3625/2006 ΔιΔικ 2008 σελ.732, ΣτΕ 981/1992 ΔιΔικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 ΕΔΚΑ 31 σελ.88, ΣτΕ 2623-24 και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.α.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή ο δήμος προσφέρει ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων (Θεοχαροπούλου Λ. Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιμάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ.301).

Ο Δήμος μας με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση

Κ Α Λ Ε Ι

όλους τους δημότες του Δήμου μας να προσέρχονται στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να υποβάλουν δήλωση τετραγωνικών (σε περίπτωση που δεν τα έχουν ήδη δηλώσει) καθώς και δήλωση τυχόν μεταβολής στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, σε περίπτωση που εντοπίσουν τροποποιήσεις (π.χ. διαφορές τετραγωνικών, μεταβιβάσεις ακινήτων,  κ.α.).

Πληροφορίες- εξυπηρέτηση κοινού:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, με το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων του Δήμου Μετσόβου με την αρμόδια υπάλληλο Μπρούζου Τζένη, τηλ.: 2656360317& email: jbrouzou@1429.syzefxis.gov.gr , προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- δικαιολογητικά– αίτηση, για την ταχύτερη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

                                                   Εκ του Δήμου Μετσόβου

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ανακοίνωση για τετραγωνικά ακινήτων 2019.pdf)Ανακοίνωση για τετραγωνικά ακινήτων 2019.pdf 162 kB