Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Παράταση για την ρύθμιση οφειλών τρίτων προς τον Δήμο που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019

Ο Δήμος Μετσόβου , στο πλαίσιο του Ν . 4611/ 2019 ( ΦΕΚ 73/ 17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α . α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» , ανακοινώνει την παράταση για την ρύθμιση οφειλών τρίτων προς τον Δήμο που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019.
Στον ανωτέρω Νόμο υπάγονται όσες αιτήσεις υποβληθούν έως 31.12.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:

  1. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019.
  2. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
  3. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  4. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να γίνει το αργότερο έως 31/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο οικονομικών θεμάτων του Δήμου και στους υπαλλήλους:

  1. Σταμούλη Διονυσία (τηλ. 2656-3-60334)
  2. Μπρούζου Πολυξένη (τηλ. 2656-3-60317)
  3. Βασιλείου Ιωάννης (τηλ. 2656-3-60318)
Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (anak-2019-6187.pdf)anak-2019-6187.pdfΠαράταση για την ρύθμιση οφειλών τρίτων προς τον Δήμο που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 29.11.2019235 kB