Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στο Μέτσοβο

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Δήμου Μετσόβου μηνός Οκτωβρίου 2018

ΗμέραΗμερομηνίαΤόποςΏρες
Δευτέρα 1/10/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30
Δευτέρα 8/10/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30
Δευτέρα 15/10/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30
Δευτέρα 22/10/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30
Δευτέρα 29/10/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ»

ekt logo  kedm logo eph logo  espa1420 logo 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Ενός (1) ατόμου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη Και Καταπολέμηση Διακρίσεων» ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία...

 

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (entypo aitisis sox6.docx)Έντυπο αίτησης 49 kB
Download this file (parartima sox 30-03-2017.docx)Παράρτημα ανακοίνωσης 145 kB
Download this file (sinoptikos katalogwn  dikaiologitikwn.docx)Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών 41 kB
Download this file (yp_dilosi_asep_el_GR εντυπο 021 εμπειριας.docx)Υπεύθυνη δήλωση ΑΣΕΠ (έντυπο εμπειρίας) 30 kB
Download this file (ΩΖΛΘΟΞΚΑ-544.pdf)Ανακοίνωση: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοΑνακοίνωση: Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ1004 kB

Πρόγραμμα ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Δήμου Μετσόβου μηνός Σεπτεμβρίου 2018

ΗμέραΗμερομηνίαΤόποςΏρες
Δευτέρα 3/9/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30
Δευτέρα 10/9/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ - ΑΝΗΛΙΟ 8:00-12:00 & 12:30-16:30
Δευτέρα 17/9/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30
Δευτέρα 24/9/2018 ΜΕΤΣΟΒΟ 8:30-16:30

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΤΡΙΩΝ (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου»

ekt logo  kedm logo eph logo  espa1420 logo 

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αρ. πρωτ. 3064/06-10-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο Μετσόβου.
 2. Την με αρ.πρωτ. 265/19-09-2017 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) στο Δήμο Μετσόβου όπως αυτή ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως αυτά ισχύουν, για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
 5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 6. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ. 3449/05-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΤΔ αυτών (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ).
 7. Την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου με θέμα «Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» Πράξης με Τίτλο «ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ».(ΑΔΑ : 6Τ900ΞΚΑ-ΤΦΚ)
 8. Την υπ’ αριθμ. 11/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου με θέμα «Έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Π. «Ήπειρος 20142020» Πράξης με Τίτλο «ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ». (ΑΔΑ :6ΞΝΑΟΞΚΑ- ΦΜ6).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Μετσόβου», που εδρεύει στο Μέτσοβο.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου Κ.Ε.Δ.ΜΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ0181 - 2016ΕΠ01810039),
πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Ιατρό Παθολόγο, έναν (1) Φυσικοθεραπευτή και έναν (1) Εργοθεραπευτή, υπηρεσίες ιατρικής και παραϊατρικής φροντίδαςαλλά και το φυσικό έλεγχο της υγείας των ηλικιωμένων ωφελούμενων του ΚΗΦΗ Δήμου Μετσόβου.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την λήξη του έργου, στις 30/06/2019, με δυνατότητα εκ νέου, χωρίς διακοπή, ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον η πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035, παραταθεί.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την καθεμιά από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου κάθε ειδικότητας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (388,89€) τον μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανά μήνα από τον λογαριασμό του έργου, μετά από πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης και της αξίας του παραχθέντος έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου, ήτοι τις παρουσίες στο παρουσιολόγιο εξωτερικών συνεργατών και την μηνιαία αναλυτική έκθεση πεπραγμένων .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Η παροχή της ιατρικής και παραϊατρικής φροντίδας των ηλικιωμένων, θα γίνεται στο χώρο του ΚΗΦΗ κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας της δομής. Ειδικότερα:

 1. 1. Ο ιατρός θα είναι στη δομή ΚΗΦΗ τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα για τρεις(3) ώρες από 12:00 έως 15:00.
  Έργο του είναι η εξέταση της πορείας υγείας των ωφελούμενων ηλικιωμένων και η συνταγογράφηση φαρμάκων.
 2. Ο Φυσικοθεραπευτής θα είναι στη δομή ΚΗΦΗ τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα για τρεις (3) ώρες από 12:00 έως 15:00.
  Έργο του είναι οι θεραπευτικές ασκήσεις σε ωφελούμενους με κινητικά προβλήματα.
 3. Ο Εργοθεραπευτής θα είναι στη δομή ΚΗΦΗ τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα για τρεις (3) ώρες από 12:00 έως 15:00.
  Έργο του είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελούμενων σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της αυτοσυντήρησης τους, και η εξειδικευμένη εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ωφελούμενους με απροσάρμοστη συμπεριφορά.

ΑΠΑΤΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες
διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

ΙΑΤΡΟΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, Σχολών της αλλοδαπής
 2. Ειδίκευση στην Παθολογία
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο.
 5. Πιστοποιητικό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)
 3. Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Εργοθεραπευτή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΛΙΚΛΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, Ν.Χ. ΑΒΕΡΩΦ 2, ΜΕΤΣΟΒΟ, Τ.Κ. 44200.
Υπόψη: Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης για την υπ. αρ.254/20-8-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτημάτων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Ειδικότερα πρέπει να υποβληθεί ενιαίος σφραγισμένος φάκελος συμμετοχής ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.254/20-8-2018» και ο οποίος υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα www.metsovo-ke.gr
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (όπου αυτό απαιτείται)
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 6. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής στον οικείο Σύλλογο ή Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους
 7. Βιογραφικό Σημείωμα
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Την παραλαβή των αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα διενεργήσει η τριμελής Επιτροπή
Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάση του κάτωθι πίνακα μοριοδότησης.

 Βαθμολόγηση Τυπικών και Ειδικών Προσόντων Κριτήρια
Βαθμολόγησης 
 Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών 5 μόρια Χ το βαθμό του πτυχίου
Προϋπηρεσία συναφής με την αντίστοιχη ειδικότητα Συναφής Προϋπηρεσία έως 60 μήνες 7 μόρια ανά μήνα
Άλλα κριτήρια Ανήλικα Τέκνα 2 μόρια ανά τέκνο

 

Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου Μετσόβου,στο χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μετσόβου, στη Δομή ΚΗΦΗ και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Περίληψη της πρόσκλησης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά μοριοδότησης θα αναρτηθεί
τόσο στην έδρα του φορέα όσο και στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου.
Κατάθεση ενστάσεων είναι δυνατή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου, με αιτιολογημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης θα επανεξετάσει τα δικαιολογητικά του υποψήφιου.


Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου
Φίλιππος Νάκας