Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χάρων του Δήμου Μετσόβου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 217.160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 175.129,03€ και ΦΠΑ : 42.030,97€).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από:

 1. Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» ποσό 205.876,00€
 2. Δήμος Μετσόβου ίδιους πόρους ποσό 11.284,00€

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστήματος «83727», σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ και ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  1. κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην αρ. 18/2019 μελέτη του Δήμου Μετσόβου, (Παράρτημα I της Διακήρυξης).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) και ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριών ευρώ (3.503,00)

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 ήτοι έως 04/03/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας Καυσίμων 2020

Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων και προϋπολογισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2020», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών.

Ο διαγωνισμός με Αρ. Συστήματος 83155 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη 2020 και ώρα 12:00 μμ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (αναλυτικά στο Άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μετσόβου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Απόστολος Αθανασίου [Πολιτικός Μηχανικός]

τηλέφωνα 26563 60338, και Φαξ: 26560 41373 Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου,

Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.metsovo.gr

ΜΕΤΣΟΒΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Ν. αριθμ. 3 Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Μετσόβου στις 30/12/2019)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 3 Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 108/2019 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Χίλια εφτακόσια (1.700,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Μέτσοβο 12-12-2019
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2019-7866.pdf)diak-2019-7866.pdf 229 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία εκμίσθωσης του Ν. αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Ε. Μετσόβου στις 30/12/2019)

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 94/2019 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

Ώρα: 10:00π.μ. - 10:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Διακόσια (200,00) ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της αντίστοιχης δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μέτσοβο 23-12-2019
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2019-8102.pdf)diak-2019-8102.pdf 226 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Ν. αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Δ.Ε. Μετσόβου στις 23/12/2019)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 6 δημοτικού καταστήματος στο συγκρότημα Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 94/2019 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : πενήντα (50,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Διακόσια (200,00) ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την ώρα έναρξης της αντίστοιχης δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της διακήρυξης

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μέτσοβο 10-12-2019
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2019-7814.pdf)diak-2019-7814.pdf 227 kB