ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ στις 14/9/2017

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μετσόβου, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/16) για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 40.322,58€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχείο.