Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διαγωνισμού προμήθειας καυσήμων έτους 2018

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη, που την εξειδικεύει και την εφαρμόζει, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων, ήτοι 145.106,41 λίτρων καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης και 57.358,31 λίτρων καυσίμων κίνησης (12.269,97 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη, 45.088,34 λίτρα πετρέλαιο κίνησης) και 406,50 λίτρα λιπαντικά, όπως αναλυτικά εξειδικεύονται ανά φορέα στο Παράρτημα Ι της σχετικής διακήρυξης, για το έτος 2018, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Δήμου Μετσόβου και λοιπών Νομικών Προσώπων του. Το ποσοστό έκπτωσης, στα εκατό (%), υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά, μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους, όπως λαμβάνεται αποκλειστικά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή των Ιωαννίνων, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 179.838,71 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία ...