ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΛΛΟΓΗ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ"

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΣΥΛΛΟΓΗ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ».
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και η πλύση των κάδων του Δήμου Μετσόβου, σύμφωνα με τη συχνότητα που περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων) και 90918000-5 (Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων)
Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για δύο (2) έτη (24 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική περιγραφή, με προϋπολογισμό δαπάνης 296.588,71€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 6/8/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 10/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 5.931,77 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον επτά (7) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Για την εκτέλεση της σύμβασης απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης που πληρούν τους όρους τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της διακήρυξης και του λοιπούς όρους συμμετοχής. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001, 14001 και QHSAS 18001.
Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Μετσόβου www.metsovo.gr. (Ενημέρωση > Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις)
Προκήρυξη της δημόσιας σύμβασης έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. με κωδικό αναγνώρισης (ID) 2018-096997 στις 2/7/2018 και έχει αναρτηθεί και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Μετσόβου , Ν.Χ. Αβέρωφ 2,Μέτσοβο ή στο τηλ. 2656 3 60313(Αρμόδιος Υπάλληλος: Απόστολος Γκαλιμάνας).

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΕΑΣ