Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Μετσόβου, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 18239/05-05-14 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών».
Το κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας και λοιπού αστικού εξοπλισμού και συμπληρωματικά η εκτέλεση εργασιών συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού και η εξασφάλιση πιστοποίησης, σε δέκα (10) παιδικές χαρές του Δήμου Μετσόβου όπως περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος διακήρυξης και τη μελέτη που το συνοδεύει.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου και ιδίους πόρους του Δήμου Μετσόβου.
CPV : 37535200-9 και συμπληρωματικών: 50870000-4, 79132000-8
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, με προϋπολογισμό δαπάνης 214.359,12 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων).
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και δείγματα υλικών σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/08/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 06/09/2018, και ώρα 14:00 μ.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 3.457,40 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον επτά (7) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για την εκτέλεση της σύμβασης απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης που πληρούν τους όρους τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της διακήρυξης και του λοιπούς όρους συμμετοχής. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001, 14001 καθώς και τεχνική/επαγγελματική ικανότητα και ανάλογη οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης.
Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Μετσόβου www.metsovo.gr. (Ενημέρωση > Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Μετσόβου , Ν.Χ Αβέρωφ 2,Μέτσοβο ή στο τηλ. 26563 60316 (Αρμόδιος Υπάλληλος: Ποσποτίκη Πανωραία).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΕΑΣ