Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΗΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Μετσόβου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μηχανημά­των παραγωγής τεχνητού χιονιού για τις ανάγκες του χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου, συνολικού προϋπολογισμού: 60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα κριτήρια βαθμολόγησης της προσφοράς που ανα­λύονται στα τεύχη της μελέτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, έως τη 16 / 10 / 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30πμ

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο­νται στην ανωτέρω Υπηρεσία, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθώς και στο τηλέφωνο: 2656360313 Πληροφορίες: κ. Απόστολος Γ καλιμάνας.

ΜΕΤΣΟΒΟ 01-10-2018


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (18PROC003764621.pdf)18PROC003764621.pdf 508 kB
Download this file (Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού_ 61Κ7ΩΚ7-Ξ0Δ.pdf)Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού_ 61Κ7ΩΚ7-Ξ0Δ.pdf 257 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf 4441 kB
Download this file (ΤΕΥΔ.doc)ΤΕΥΔ.doc 190 kB