Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Διακήρυξη καυσίμων έτους 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»
 3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
 4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/25-01-2013
 5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31-12-2016
 8. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 10. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα
  «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
 11. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
 12. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
 13. το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 14. την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 15. την υπ’ αριθμ. 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και
 16. την υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και για την δέσμευση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017.
 17. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Φροντίδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ003980443”
 18. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Α Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980599
 19. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Β Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980658
 20. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980504
 21. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980347

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , η οποία θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Δελτίου Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (άρθρο 1.1) CPV 09134100-8 (44.647,44 λίτρα).
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (άρθρο 1.2) CPV 09132100-4 (12.639,37 λίτρα).
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (άρθρο 2.1) CPV 09135100-5 (137.779,4 λίτρα).
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (άρθρο 1.3), (452,0754 λίτρα).
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 30/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α’.

Περισσότερες πήροφοείες στα συνημμένα αρχεία ...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2019.pdf)Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2019.pdf 1005 kB
Download this file (Μελέτη Καυσίμων 30 2018.doc)Μελέτη Καυσίμων 30 2018.doc 226 kB