Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Πρόσληψη τριών (3) άτόμων με σύμβασης μίσθωσης έργου για στο πλαίσο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP-IN (HORIZON 2020)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/201 Ο, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του Ν. 2527/1997, 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014.
  3. Την με αρ. 14/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου.
  4. Την υπ' α·ριθμ. 2638/23-04-2019 βεβαίωση του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων για την ύπαρξη των πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μετσόβου που εδρεύει στο Μέτσοβο με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEP-IN (HORIZON 2020) συνολικής διάρκειας τριάντα (30) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.