Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας Καυσίμων 2020

Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων και προϋπολογισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2020», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 248.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων καυσίμων και λιπαντικών.

Ο διαγωνισμός με Αρ. Συστήματος 83155 και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη 2020 και ώρα 12:00 μμ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (αναλυτικά στο Άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μετσόβου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Απόστολος Αθανασίου [Πολιτικός Μηχανικός]

τηλέφωνα 26563 60338, και Φαξ: 26560 41373 Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου,

Τεύχη δημοπράτησης υπάρχουν και αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.metsovo.gr

ΜΕΤΣΟΒΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΦΕΑΣ