Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης, Διαχείρισης της πράξης INTERNETOFBINS (Υποβολή προσφορών μέχρι 13-3-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ INTERNETOFBINS», προϋπολογισμού € 11.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η υποβολή προσφορών παρατείνεται μέχρι 13-3-2019 (δείτε σχετικό συνημμένο)

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης και Τεχνικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Πράξης RIVER2RIVER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ RIVER2RIVER», προϋπολογισμού € 17.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Αποβλήτων στα Πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο INTERNET OF BINS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΕΡΙΩΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΜΥΜΙΟ INTERNET OF BINS», προϋπολογισμού € 24.700,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ" του Δήμου Μετσόβου

Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ", για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετσόβου για το έτος 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 49.840,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου Ν.Χ ΑΒΕΡΩΦ 2, την 07/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες γι' αυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Μετσόβου, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Απόστολος Γκαλιμάνας τηλέφωνα 2656360313, και Φαξ: 2656041373), καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμουυ http://www.metsovo.gr/.

 

ΜΕΤΣΟΒΟ 20-02-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΦΕΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Εμπειρογνωμοσύνης & Συμβουλευτικής στα Πλαίσια της Πράξης Culturallands

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται την υπηρεσία/εργασία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS», προϋπολογισμού € 15.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα.