Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Διακήρυξη καυσίμων έτους 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»
 3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
 4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/25-01-2013
 5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31-12-2016
 8. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 10. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα
  «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
 11. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
 12. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
 13. το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 14. την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 15. την υπ’ αριθμ. 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και
 16. την υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και για την δέσμευση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017.
 17. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Φροντίδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ003980443”
 18. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Α Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980599
 19. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Β Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980658
 20. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980504
 21. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980347

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , η οποία θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Δελτίου Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (άρθρο 1.1) CPV 09134100-8 (44.647,44 λίτρα).
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (άρθρο 1.2) CPV 09132100-4 (12.639,37 λίτρα).
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (άρθρο 2.1) CPV 09135100-5 (137.779,4 λίτρα).
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (άρθρο 1.3), (452,0754 λίτρα).
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 30/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α’.

Περισσότερες πήροφοείες στα συνημμένα αρχεία ...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2019.pdf)Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2019.pdf 1005 kB
Download this file (Μελέτη Καυσίμων 30 2018.doc)Μελέτη Καυσίμων 30 2018.doc 226 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανηλίου στις 27/11/2018)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 219/2018 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : σαράντα (40,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Πενήντα (50,00) ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 15 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέτσοβο 15-11-2018
Ο Δήμαρχος


Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2018-6918.pdf)diak-2018-6918.pdf 182 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ

 1. Ο Δήμος Μετσόβου, διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΓΟΤΙΣΤΑΣ» προϋπολογισμό με 30.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο στο σύνολό του ανήκει στην Κατηγορία "Οδοποιίας" με Προϋπολογισμό 24.158,54€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα).
  Ο προϋπολογισμός του έργου, με βάση την αριθ. 17/2018 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου, ανέρχεται στο ποσό των 24.193,55€ (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετσόβου (Ν.Χ ΑΒΕΡΩΦ 2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τετάρτη 17-10-2018.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, ενώ παράλληλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ http://www.metsovo.gr/. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β.
 3. Πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Μετσόβου, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Απόστολος Γκαλιμάνας τηλέφωνα 2656360313, και Φαξ: 2656041373 Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, την 18-10-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου Ν.Χ ΑΒΕΡΩΦ 2 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας.
 5. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
  1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων, στην παρούσα διακήρυξη, τάξεων Μ.Ε.ΕΠ. (άρθρο 59, Ν. 4278/2014) για έργα κατηγορίας "Οδοποιίας", εφόσον νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. (Εγκύκλιος 13/2014)
  2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
  3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
  4. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας "Οδοποιίας".
   Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
   Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 483€ (τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ) και ισχύος τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
 7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
 8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετσόβου.
 10. Το κείμενο αυτό δημοσιεύεται και στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Δήμου Μετσόβου: http://www.metsovo.gr

ΜΕΤΣΟΒΟ 04-10-2018


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Ν. 10 Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Δ.Κ.Μετσόβου στις 29/10/2018)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Ν. 10 Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Δ.Κ.Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 199/2018 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέτσοβο 12-10-2018
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2018-6083.pdf)diak-2018-6083.pdf 227 kB

Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΗΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Μετσόβου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μηχανημά­των παραγωγής τεχνητού χιονιού για τις ανάγκες του χιονοδρομικού κέντρου Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου, συνολικού προϋπολογισμού: 60.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τα κριτήρια βαθμολόγησης της προσφοράς που ανα­λύονται στα τεύχη της μελέτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, έως τη 16 / 10 / 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30πμ

Γ ια περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο­νται στην ανωτέρω Υπηρεσία, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθώς και στο τηλέφωνο: 2656360313 Πληροφορίες: κ. Απόστολος Γ καλιμάνας.

ΜΕΤΣΟΒΟ 01-10-2018


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (18PROC003764621.pdf)18PROC003764621.pdf 508 kB
Download this file (Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού_ 61Κ7ΩΚ7-Ξ0Δ.pdf)Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού_ 61Κ7ΩΚ7-Ξ0Δ.pdf 257 kB
Download this file (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf 4441 kB
Download this file (ΤΕΥΔ.doc)ΤΕΥΔ.doc 190 kB