Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Ηλεκτρονικός Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής «Δαπάνες Συλλογής και Μεταφοράς Στερέων Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)» έτους 2019

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο συνημμένο αρχείο...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (EEEΣ_Ορθή_Επανάληψη.pdf)EEEΣ_Ορθή_Επανάληψη.pdfΕυρωπαϊκό Ενιαίο ΈγγραφοΠρομήθειας (ΕΕΕΠ)102 kB
Download this file (Διακήρυξη Διαγωνισμού Σκουπιδιών 2019.pdf)Διακήρυξη Διαγωνισμού Σκουπιδιών 2019.pdf 1938 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου)
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ


Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μετσόβου διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων (παραλαβή ενσφράγιστων προσφορών), θα υποβάλλονται στο γραφείο της Α΄/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Μετσόβου) από 21/01/2019 έως 30/01/2019 και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.

Η αποσφράγιση των κλειστών προσφορών, θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού στο γραφείο της Δ/νσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου ημέρα Παρασκευή 31/01/2019 και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Α΄/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής (Δημαρχείο Μετσόβου) από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά, που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται και αυτή μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, αλλά σε ξεχωριστό κλειστό και αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, στην οποία επίσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.
Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό αυτό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο οποίος θα πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικό αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20 % του ετησίου μισθώματος ως Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική Κοινότητα.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής). (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον, αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ατόμου.
Τα Δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: - έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς(με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής).

ι) Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του , διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο έγγραφο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (με σφραγίδα γνήσιου υπογραφής) αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ Α΄΄ /9/2/2007.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Μέτσοβο 16 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Νάκας Φίλιππος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2019-2.pdf)diak-2019-2.pdf 331 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανηλίου στις 27/11/2018)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 219/2018 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : σαράντα (40,00) ευρώ.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Πενήντα (50,00) ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου 15 λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέτσοβο 15-11-2018
Ο Δήμαρχος


Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2018-6918.pdf)diak-2018-6918.pdf 182 kB

Διακήρυξη καυσίμων έτους 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. τις διατάξεις του Ν.3861/2010 ΦΕΚ 112 Α’/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια»
 3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
 4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α’/25-01-2013
 5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. τις διατάξεις του Ν.3886/2010 ΦΕΚ 173 Α’/30-09-2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» έως την ημερομηνία παύσεως ισχύος του 31-12-2016
 8. τις διατάξεις της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 9. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 10. τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 11543/ΕΓΚ.3/26-03-2013 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα
  «Ανάδειξη προμηθευτών - χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού»
 11. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α’/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις»
 12. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α’/14-02-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
 13. το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 14. την υπ’ αριθμ. 30/2018 μελέτη της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 15. την υπ’ αριθμ. 169/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας και
 16. την υπ’ αριθμ. 222/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού και για την δέσμευση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2017.
 17. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε το Κέντρο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Φροντίδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) “18REQ003980443”
 18. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Α Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980599
 19. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Β Σχολική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980658
 20. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980504
 21. το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Μετσόβου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ)
  18REQ003980347

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , η οποία θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Δελτίου Μέσης Εβδομαδιαίας Λιανικής Τιμής Υγρών Καυσίμων.
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (άρθρο 1.1) CPV 09134100-8 (44.647,44 λίτρα).
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (άρθρο 1.2) CPV 09132100-4 (12.639,37 λίτρα).
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (άρθρο 2.1) CPV 09135100-5 (137.779,4 λίτρα).
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (άρθρο 1.3), (452,0754 λίτρα).
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 30/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αποτελεί το παράρτημα Α’.

Περισσότερες πήροφοείες στα συνημμένα αρχεία ...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2019.pdf)Διακήρυξη Διαγωνισμού Καυσίμων 2019.pdf 1005 kB
Download this file (Μελέτη Καυσίμων 30 2018.doc)Μελέτη Καυσίμων 30 2018.doc 226 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία εκμίσθωσης του Ν. 10 Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Δ.Κ.Μετσόβου στις 29/10/2018)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Ν. 10 Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Δ.Κ.Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 199/2018 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

Ώρα : 9:00π.μ. - 9:30π.μ
Τιμή εκκίνησης και πρώτης προσφοράς : Δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ μηνιαίως.
Διάρκεια της μίσθωσης : Εννέα (9) έτη.
Εγγύηση συμμετοχής : Δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μισή ώρα πριν την έναρξη της δημοπρασίας τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη έγγραφα.

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως ορίζεται από τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Οι όροι της διακήρυξης θα βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Μέτσοβο 12-10-2018
Ο Δήμαρχος
Τζαφέας Κωνσταντίνος

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2018-6083.pdf)diak-2018-6083.pdf 227 kB