Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Οι Αντιδήμαρχοι

Με την 121/1-9-2014 απόφαση του δημάρχου Μετσόβου Τζαφέα Κωνσταντίνου ορίζονται από 1-9-2014 έως 28-2-2017 αντιδήμαρχοι του Δήμου Μετσόβου οι:

 1. Μπιτούνης Απόστολος με αρμοδιότητες:
  • Την διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου και των σχετικών υπηρεσιών
  • Τον συντονισμό, έλεγχο και την εποπτεία του τμήματος διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
  • Τον συντονισμό, έλεγχο και την εποπτεία του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, την παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων και των μελετών του Δήμου καθώς και την ευθύνη για τα πάσης φύσεως τεχνικά θέματα.
  • Τον συντονισμό , έλεγχο και την εποπτεία του τμήματος ΚΕΠ του Δήμου.
  • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
  • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
  • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.
  • υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
  • Εποπτεύει την διαφάνεια & την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • Ευθύνη του τομέα περιβάλλοντος & την εποπτεία καθαριότητας.
  • Παιδείας
  • Συνεργάζεαι με τους Προέδρους των Δ.Κ. και των Τ.Κ. καθώς & τους εκπροσώπους των Τ.Κ. για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 2. Τασούλας Παύλος με αρμοδιότητες:
  • Καθ ύλην αρμοδιότητες
   • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
   • Εποπτεία ομαλής λειτουργίας ύδρευσης ,άρδευσης,αποχέτευση
   • Ευθύνη του τομέα περιβάλλοντος και την εποπτεία της καθαριότητας, Γεωργικών-κτηνοτροφικών θεμάτων.
   • Ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Κατά τόπο αρμοδιότητες
   • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
   • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
   • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Τ.Κ.
   • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις Τ.Κ.
   • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και στις Τ.Κ.
   • Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις Τ.Κ.
   • Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τ.Κ. και τους εκπροσώπους των Τ.Κ. για την επίλυση των προβλημάτων τους .
 3. Μιχοκώστα Αθηνά με ερμοδιότητες:
  • Καθ ύλην αρμοδιότητες
   • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
   • Εποπτεία ομαλής λειτουργίας ύδρευσης ,άρδευσης, αποχέτευσης
   • Γεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων.
   • Παιδείας
   • Ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Κατά τόπο αρμοδιότητες:
   • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
   • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
   • Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Τ.Κ. Μηλέας
   • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα .
 4. Τσίμπος Κυριάκος με αρμοδιότητες:
  • Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
   • Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
   • Εποπτεία ομαλής λειτουργίας ύδρευσης ,άρδευσης,αποχέτευσης
   • Γεωργικών – κτηνοτροφικών θεμάτων
   • Ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Κατά τόπο αρμοδιότητες
   • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.
   • Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
   • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
   • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (antidimarxoi-2014.pdf)Απόφαση 121/1-9-2014Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων από 1-9-2014 έως 28-2-2017169 kB